ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»

 2014

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
17η/10-10-2014

O αποθανών το έτος 1978 αείμνηστος Κλέαρχος Β. Τσουρίδης, που καταγόταν από την Κομοτηνή, άφησε με διαθήκη όλη την ακίνητη περιουσία του στο Ι.Κ.Υ. ως «Κληροδότημα Κλέαρχου Τσουρίδη», διά την χορήγησιν μηνιαίων υποτροφιών εις απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητάς Πανεπιστημίων και άλλων ανωτάτων Σχολών καταγομένους εκ της πόλεως Κομοτηνής και της Περιφερείας του Νομού Ροδόπης.
Επιλογή υποτρόφων: Ο διαθέτης έχει ορίσει στη διαθήκη του η επιλογή να γίνεται από ειδική επιτροπή. Η επιτροπή επιλογής απαρτίζεται από τους εκάστοτε «Μητροπολίτην Μαρωνείας, Νομάρχην Ροδόπης και Δήμαρχο Κομοτηναίων»
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Πρόκειται για πέντε (5) ακίνητα κατά συγκυριότητα με άλλον κληρονόμο του Κλ. Τσουρίδη, τα οποία δεν αποφέρουν ιδιαίτερα υψηλά έσοδα. Ο διαθέτης στη διαθήκη του ορίζει «υπό τον απαράβατον όρον να μη πωληθεί το μερίδιόν μου επί των ακινήτων, εκτός εάν δοθούν ταύτα επί αντιπαροχή».
Συγκληρονόμος του κληροδοτήματος είναι ο κ. Βασίλειος Τσουρίδης.
Τα ακίνητα του Κληροδοτήματος βρίσκονται όλα στην Κομοτηνή και είναι:
i. Οικία επί της οδού Τσανακλή 16, που περιλαμβάνει δύο (2) χωριστά διαμερίσματα (Τσανακλή 16Α και 16Β, συνολικής έκτασης 200 τ.μ., περίπου) ιδιοκτησία κατά 12/16 του Ι.Κ.Υ. και 4/16 του κ. Βασιλείου Τσουρίδη. Το οίκημα έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο (ΦΕΚ 731/22-7-1992 τ.Δ΄) και είναι ξενοίκιαστο. Το κτήριο είναι παλιό και εμφανίζει εκτεταμένες φθορές. Δεν έχουν γίνει συντηρήσεις ή ανακαινίσεις με αποτέλεσμα το κτίσμα να κινδυνεύει.
ii. ΄Ενα κατάστημα 75 τ.μ., περίπου, επί της πλατείας Βασ. Κωνσταντίνου 36, με κυριότητα 9/16 στο Ι.Κ.Υ. και 7/16 στον κ. Βασίλειο Τσουρίδη στο οποίο ενοικιαστής είναι ο κ. Ιωάννης Στεφανίδης με μηνιαίο αναλογούν μίσθωμα 1.456,00 € έως 28-2-2011 και βάσει του από 10/3/2009 ιδιωτικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης 1.529,72 € από 1-3-2011. Ωστόσο, ο ενοικιαστής δεν κατέβαλε το ανωτέρω συμφωνηθέν αναπροσαρμοσμένο μίσθωμα αλλά αντί αυτού το ποσό των 1.456,00 €, ενώ παράλληλα δεν υπήρξε συνεπής στην μηνιαία καταβολή των μισθωμάτων.
Το Ι.Κ.Υ. προέβη σε δικαστική αγωγή κατά του ανωτέρω, για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων ύψους 19.827,64 € συνολικά, από μισθώματα παρελθόντων ετών ( για το 2011: 706,20 € και για το 2012: 19.121,44 €) και επαναφορά των πραγμάτων εις την προτέραν κατάστασιν, καθότι έχει επιφέρει αλλαγές στην κατασκευή του μισθίου ακινήτου. Η εκδίκαση της αγωγής συνεξετάστηκε με αντίθετη αγωγή του κ. Στεφανίδη κατά του Ι.Κ.Υ. για μείωση του μισθώματος στις 22-5-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Κομοτηνή). Επ’ αυτής εξεδόθη η με αριθμ. 32/2013 δικαστική απόφαση, η οποία έκρινε ότι ουδέποτε υπήρξε μίσθωση, δεδομένου ότι κατά τη σύναψη αυτής δεν τηρήθηκε η διαδικασία της προηγούμενης έκδοσης αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, όπως προβλέπεται για κάθε δικαιοπραξία επί ακινήτων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Ως εκ τούτου, τα οφειλόμενα μισθώματα θα διεκδικηθούν με νέα αγωγή στηριζόμενη στις διατάξεις περί νομής και κυριότητας.
Την 28/6/2013 περιήλθε στο Ι.Κ.Υ. η από 20/6/2013 εξώδικη καταγγελία του κ. Στεφανίδη, με την οποία κατήγγειλε την υφιστάμενη μίσθωση, δήλωσε ότι θα εγκαταλείψει το κτήριο εντός του Αυγούστου 2013 και ζήτησε να ενημερωθεί γραπτώς εάν οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να παραλάβουν το μίσθιο στη σημερινή του κατάσταση ή σε αυτή που του παραδόθηκε.
Ακολούθως, εκ’ μέρους των συνιδιοκτητών (Ι.Κ.Υ. και Βασιλείου Τσουρίδη) επιδόθηκε στις 1-8-2013 εξώδικη απάντηση προς τον ανωτέρω, με την οποία γνωστοποιείται η επιθυμία τους για παραλαβή του μίσθιου στην σημερινή του κατάσταση, επιφυλασσομένων της αξίωσής τους για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων.
Σημειώνεται, ότι ο κ. Ιωάννης Στεφανίδης παραμένει στο μίσθιο ακίνητο, χωρίς να καταβάλει μίσθωμα. Για το λόγο αυτό προβλέπονται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό του 2014 του κληροδοτήματος, έσοδα από ανείσπρακτα-οφειλόμενα ενοίκια, για τους μήνες από Ιανουάριο 2013 έως και Σεπτέμβριο 2013, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 14.791,91 €.

iii. Κατάστημα 102 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών Σοφούλη και Φιλίππου με ποσοστό κυριότητας 9/16, στο οποίο ενοικιαστής είναι ο κ. Νικόλαος Μουχτάρης με μηνιαίο αναλογούν μίσθωμα 140,62 €
iv. Δύο (2) καταστήματα συνεχόμενα 50 τ.μ., περίπου, επί της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και Φιλικής Εταιρείας 19-21, με ποσοστό συγκυριότητας 9/16 για το Ι.Κ.Υ. και 7/16 για τον κ. Β. Τσουρίδη, στα οποία ενοικιαστές είναι:
α) στο πρώτο ο κ. Ογλού Ρεϊχάν, με μηνιαίο αναλογούν μίσθωμα 80,00 € μέχρι 31-3-2009 και 90,00 € από 1-4-2009 και
β) στο δεύτερο ο κ. Μαργαρίτης Σγουρής (μέχρι 31-12-2012 που αποχώρησε), με μηνιαίο αναλογούν μίσθωμα 180,00 € μέχρι 30-4-2009 και 190,00 € από 1-5-2009 έως και 31-12-2012. Ο κ. Μαργαρίτης Σγουρής οφείλει στο Ι.Κ.Υ. το ποσό των 9.620,00 € από ανείσπρακτα οφειλόμενα μισθώματα παρελθόντων ετών ( έτος 2008: 540.00€, έτος 2009: 2.240,00 €, έτος 2010: 2.280,00 €, έτος 2011: 2.280,00 € και έτος 2012: 2.280,00 €)
Το Ι.Κ.Υ. προέβη σε δικαστική αγωγή κατά του μισθωτή κ. Μαργαρίτη Σγουρή, για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων, η οποία εξετάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Κομοτηνή) στις 16-9-2013 (κατόπιν αναβολών) και κατά συνέπεια αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.
Σημειώνεται, ότι ο κ. Μαργαρίτης Σγουρής αποχώρησε από το μίσθιο ακίνητο τον Δεκέμβριο του 2012. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης , εκ μέρους του Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων Κομοτηνής, που θα διεξάγει και τη διαδικασία
Τα ανωτέρω ακίνητα δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε πρόκειται για αξιόλογες κατασκευές ενώ είναι όλα κτίσματα ηλικίας 60 ετών και χρήζουν ανακαινίσεων.

Σημειώνεται, ότι η Υπηρεσία διεκδικεί διά της δικαστικής οδού την καταβολή των ανωτέρω οφειλομένων μισθωμάτων και για το λόγο αυτό προβλέπονται δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρου στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό του 2014 του κληροδοτήματος.

Τέλος, α) τα έσοδα (μισθώματα) από το κληροδότημα κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
Λογαριασμός όψεως Νο 040/486009-87

β) Επίσης, στην Εθνική Τράπεζα τηρούνται και οι παρακάτω λογαριασμοί προθεσμιακών καταθέσεων
Προθεσμιακοί:
Λογαριασμός Νο 040/830905-16
Λογαριασμός Νο 040/879385-95
Λογαριασμός Νο 040/532741-57

Ο προϋπολογισμός του έτους 2014 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση των ανωτέρω ακινήτων του κληροδοτήματος.
Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α.3410: Πρόκειται για ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος

3412.1 Ι. Στεφανίδης
Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό των 34.619,55 € προέρχεται από οφειλόμενα μισθώματα έως 30/9/2013
Αναλυτικά ως εξής:
Α) Ανείσπρακτα-οφειλόμενα μισθώματα παρελθόντων ετών (2011, 2012), τα οποία περιλαμβάνονταν στην αγωγή του Ι.Κ.Υ. κατά του μισθωτή που εκδικάσθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης στις 22-5-2013 και που μετά την απόφαση του δικαστηρίου θα διεκδικηθούν με νέα αγωγή.
Έτος 2011: 706,20€ (υπόλοιπο μηνός Δεκεμβρίου)
Έτος 2012: 19.121,44€ (ολόκληρο το έτος)
Συνολικές οφειλές έως 31/12/2012: 19.827,64€

Β) Ανείσπρακτα-οφειλόμενα μισθώματα έτους 2013 (από Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο 2013)
Μήνες Ιανουάριος+Φεβρουάριος 2013: 3.212,40€ (= 2 x 1.606,20€)
Μήνες Μάρτιος + Απρίλιος + Μάιος+ Ιούνιος + Ιούλιος + Αύγουστος + Σεπτέμβριος 2013: 11.479,51€ (=7 x 1.639,93€)
Συνολικές οφειλές από 1/1/2013 έως 30/9/2013: 14.791,91€

Σημείωση: Η αναπροσαρμογή του μισθώματος είχε συμφωνηθεί να γίνεται κάθε Μάρτιο, “…κατά ποσοστόν ίσον εν σχέσει προς τον αντίστοιχον μήνα του προηγουμένου έτους, ως αύτη ορίζεται προς το σύνολο της μεταβολής του δείκτου τιμών καταναλωτού του έτους της αναπροσαρμογής ως αύτη ορίζεται υπό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, προσαυξημένον κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες…”

3412.2 Ν. Μουχτάρης
140,62€ μηνιαίως * 12 μήνες = 1.687,44 € ετησίως

3412.3 Ο. Ρεϊχάν
90,00€ μηνιαίως * 12 μήνες = 1.080,00 € ετησίως

3412.4 Μ. Σγουρής
Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό: 9.620,00€ προέρχεται από ανείσπρακτα-οφειλόμενα μισθώματα παρελθόντων ετών
Αναλυτικά ως εξής:
Έτος 2008: 540,00€ (μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο)
Έτος 2009: 2.240,00€ (ολόκληρο το έτος)
Έτος 2010: 2.280,00€ (ολόκληρο το έτος)
Έτος 2011: 2.280,00€ (ολόκληρο το έτος)
Έτος 2012: 2.280,00€ (ολόκληρο το έτος)
Συνολικές οφειλές έως 31/12/2012: 9.620,00€
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών στην Ε.Τ.Ε.
α) Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.040/486009-87: 600,00 € (ενδεικτικά, σύμφωνα με τους τόκους του έτους 2013).
β): Πρόκειται για τόκους των προθεσμιακών λογαριασμών της Ε.Τ.Ε.:040/532741-57, 040/879385-95 και 040/830905-16: 629,94 € (ενδεικτικά, σύμφωνα με τους τόκους του έτους 2013).

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α.5211: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
5211.2: 2% επί των πιθανών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων και μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή και επί της ημερήσιας αποζημίωσης μετακίνησης υπαλλήλων.
5211.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού, νομικών και συμβολαιογραφικών εξόδων, δαπανών συντήρησης κτηρίου, εκτάκτων και δικαστικών εξόδων.

Κ.Α.5291: Πρόκειται για κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών,
8% Επί των αμοιβών προμηθευτών,
2% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ
3% Χαρτόσημο και 20%ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α.2675:
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (υπό έγκριση)
Το Ι.Κ.Υ., κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18-5-2010) προέβη στην προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008,2008-2009 και 2009-2010 (σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια κατά τα αυτά ακαδ. έτη), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010, που περιελάμβανε δαπάνη για χορήγηση υποτροφιών ύψους 27.000,00 € (18 υποτροφίες x 1.500,00 € εφάπαξ). Για τα συγκεκριμένα προγράμματα το χρηματικό ποσό των υποτροφιών δεν δαπανήθηκε κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, λόγω εκκρεμούσης αρχικά της επιλογής των υποτρόφων από την ειδική επιτροπή που προβλέπει η διαθήκη και στη συνέχεια εκκρεμούσης της έγκρισης των πρακτικών της επιλογής της ως άνω ειδικής επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών. Για το λόγο αυτό εκτιμώνται ως δαπάνη για το οικονομικό έτος 2014.
Επισημαίνεται, ότι παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση των προγραμμάτων υποτροφιών λόγω αδυναμίας σύστασης της Αρμόδιας Επιτροπής στην Κομοτηνή – η οποία προβλέπεται στην διαθήκη του Κλέαρχου Τσουρίδη – με συνέπεια την μετακύλιση των πληρωμών κατά μερικά έτη αργότερα. Θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία ενέργειες για τροποποίηση του όρου της διαθήκης αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των υποτρόφων ώστε να καταστεί εφικτή η χορήγηση υποτροφιών.

ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Παράλληλα τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόταση για νέο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με προβλεπόμενο αριθμό τεσσάρων (4) θέσεων, με 400 €/μήνα και μέγιστη διάρκεια τα τέσσερα (4) έτη, συνολικού ύψους 76.800,00€. Το δε κόστος για το έτος 2014 (ακαδημαϊκά 2013-2014 και τμήμα του 2014-2015) ανέρχεται σε 400 €/μήνα*4 θέσεις = 1600 €/μήνα *16 μήνες (9ος 2013 – 12ος 2014) = 25.600,00 €. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) και εφόσον οι υπότροφοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις της υποτροφίας, θα υπάρξει ανειλημμένη υποχρέωση συνολικού ύψους 51.200,00 € (400 €/μήνα*4 θέσεις = 1600 €/μήνα *32 μήνες (1ος 2015 – 8ος 2017), τα οποία θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Επομένως, το σύνολο των δαπανών υποτροφιών (προκηρυγμένων και νέων) για το οικονομικό έτος 2014 ανέρχεται σε 52.600,00 € (27.000,00+ 25.600,00).
Σημειώνεται, ότι δεν προτείνεται να προϋπολογισθεί στον επόμενο προϋπολογισμό νέο πρόγραμμα υποτροφιών , λόγω του χαμηλού αποθεματικού (τα έσοδα από μισθώματα δεν επαρκούν).
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα : 100,00 €.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων απολογισμού, ισολογισμού και νέας προκήρυξης σε εφημερίδες και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης: 2.500,00 €.
Κ.Α. 0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα α) αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. στην Κομοτηνή (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) καθώς και δικαστικά έξοδα για αγωγή εξώσεως λόγω μη καταβολής μισθωμάτων και β) αμοιβής συμβολαιογράφου στην περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το συνιδιοκτήτη για κάποια επιλογή εξαγοράς μεριδίου του ή διαχωρισμού, εκτιμώμενες συνολικά σε 10.000,00 €.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για έξοδα αμοιβής μηχανικού εκτιμώμενα σε 5.000,00 € α) για την παραλαβή του ακινήτου επί της Πλ. Ειρήνης 36, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση του ακινήτου κατά το χρόνο παραλαβής αυτού και τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών και β) για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης και των λοιπών ακινήτων.
Κ.Α. 0711: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων δύο (2) ατόμων (Υπαλλήλων του ΙΚΥ) στην Κομοτηνή : 800,00 €
Κ.Α. 0721: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών ημερήσιων αποζημιώσεων δύο (2) ατόμων (Υπαλλήλων) στην Κομοτηνή : 510,00 €
Κ.Α. 0719: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών άλλων εξόδων ταξιδίων ημεδαπής, όπως δαπάνες ξενοδοχείου δύο (2) ατόμων (Υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.) στην Κομοτηνή. Έτσι 3 διανυκτερεύσεις x 50 € x 2 άτομα = 300,00 €.
Κ.Α. 0771: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων (δικηγόρου ή/και μηχανικού) στην Κομοτηνή: 1.000 €
Κ.Α. 0772: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών ημερήσιων αποζημιώσεων δικηγόρου ή/και μηχανικού) στην Κομοτηνή: 510,00 €
Κ.Α. 0890: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα εκτιμώμενα σε 2.000,00 €.
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής σε όλα τα ακίνητα, προκειμένου να ανακαινισθούν και ιδιαίτερα α) σε αυτό επί της οδού Τσανακλή 16 (κτήριο αναξιοποίητο, με εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας, το οποίο απαιτεί σημαντικά κόστη ανακατασκευής και έχει σημαντικούς περιορισμούς, λόγω χαρακτηρισμού) και β) σε αυτό επί της οδού Πλ. Ειρήνης 36, που ο αποχωρών μισθωτής επέφερε αυθαίρετες κατασκευές, γεγονός που απαιτεί την έκδοση άδειας νομιμοποίησης, καθώς και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και άδειας επισκευής, εκτιμώμενα συνολικά σε 15.000,00 €.
Κ.Α.0894: Πρόκειται για πιθανά δικαστικά έξοδα που πιθανόν προκύψουν κατά τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος, εκτιμώμενα σε 3.000,00 €.
Αιτιολόγηση δαπανών: Οι παραπάνω δαπάνες τόσο για συντήρηση και έργα επισκευής σε όλα τα ακίνητα, όσο και για πιθανές μετακινήσεις εκπροσώπων της διοίκησης του Ι.Κ.Υ., όπως και οι υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό για μετακινήσεις και αμοιβές δικηγόρου, καθώς και οι αμοιβές συμβολαιογράφου και μηχανικού εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης/αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα κατωτέρω προβλήματα και περιορισμούς:
1. Την παλαιότητα των κτισμάτων και την ανάγκη συνεχόμενης συντήρησης για διατήρηση της αξίας τους.
2. Τα κτίσματα πρέπει να ανακαινισθούν για να επιτευχθούν καλύτεροι όροι εκμίσθωσης
3. Τα κτίσματα υπόκεινται στους περιορισμούς που επιβάλει το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης κληροδοτημάτων
4. Υφίσταται συνιδιοκτήτης
5. Υφίστανται προβλήματα με μισθωτές
6. Υφίστανται περιορισμοί στην παρακολούθηση των ακινήτων λόγω γεωγραφικής απόστασης

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α.3311: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
3311.2: 2% επί των πιθανών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων και μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή και επί της ημερήσιας αποζημίωσης μετακίνησης υπαλλήλων.
3311.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού, νομικών και συμβολαιογραφικών εξόδων, δαπανών συντήρησης κτηρίου, εκτάκτων και δικαστικών εξόδων.
Κ.Α.3391: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών
8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
2% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ
3% Χαρτόσημο και 20%ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2014 του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη».

Μετάβαση στο περιεχόμενο