ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση των ακινήτων του κληροδοτήματος.
Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α.3410: Πρόκειται για ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος : 4183,92 €
€208.04 x 12μήνες = €2496.48 (Μπαξεβάνης Αλέξανδρος)
€140,62 x 12μήνες = €1687.44 (Μουχτάρη Αντιγόνη)
Επίσης έχει ξεκινήσει διαδικασία εκμίσθωσης
1.Του επί της οδού, Πλατ.Ειρήνης 36, καταστήματος με εκτιμώμενο μίσθωμα 1000,00 ευρω ανά μήνα το οποίο προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εισπράττεται από τα μέσα του 2016.
2. Του επι της οδού Αρχ.Χρύσανθου και Φιλικής Εταιρείας καταστήματος με εκτιμώμενο μίσθωμα 150,00 ευρω ανά μήνα το οποίο προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εισπράττεται από τα μέσα του 2016.

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών στην Ε.Τ.Ε
α) Πρόκειται για τόκους καταθέσεων, του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.040/486009-87και για τόκους των προθεσμιακών λογαριασμών της Ε.Τ.Ε.:040/532741-57 ,040/879385-95 και 040/830905-16

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α.2675

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 (σε στάδιο έγκρισης) : συνολικού προϋπολογισμού : 115.200,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε τέσσερις (4) θέσεις για το οποίο, το 2016 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 60.000,00€ .

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-17 (σε στάδιο σχεδιασμού ) : συνολικού προϋπολογισμού : 57.600,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε δύο (2) θέσεις για το οποίο, το 2016 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 10.000,00€ .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα
Κ.Α. 0851.1: Πρόκειται για έξοδα δημοσίευσης έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.
Κ.Α. 0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα α) αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. στην Κομοτηνή (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) καθώς και δικαστικά έξοδα για αγωγή εξώσεως λόγω μη καταβολής μισθωμάτων και β) αμοιβής συμβολαιογράφου στην περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το συνιδιοκτήτη για κάποια επιλογή εξαγοράς μεριδίου του ή διαχωρισμού.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για έξοδα αμοιβής μηχανικού
Κ.Α. 0711.1: Πρόκειται για υπολογισμό οδοιπορικών εξόδων ατόμων (Υπαλλήλων του ΙΚΥ) στην Κομοτηνή
Κ.Α. 0721.1: Πρόκειται για υπολογισμό ημερήσιων αποζημιώσεων ατόμων (Υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.) στην Κομοτηνή.
Κ.Α. 0719.1: Πρόκειται για υπολογισμό άλλων εξόδων ταξιδίων ημεδαπής, όπως δαπάνες ξενοδοχείου ατόμων (Υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.) στην Κομοτηνή.
Κ.Α. 0771.1: Πρόκειται για υπολογισμό οδοιπορικών εξόδων (δικηγόρου ή/και μηχανικού) στην Κομοτηνή
Κ.Α. 0772.1: Πρόκειται για υπολογισμό ημερήσιων αποζημιώσεων δικηγόρου ή/και μηχανικού) στην Κομοτηνή
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα .
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής σε όλα τα ακίνητα, προκειμένου να ανακαινισθούν και ιδιαίτερα α) σε αυτό επί της οδού Τσανακλή 16 (κτήριο αναξιοποίητο, με εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας, το οποίο απαιτεί σημαντικά κόστη ανακατασκευής και έχει σημαντικούς περιορισμούς, λόγω χαρακτηρισμού) και β) σε αυτό επί της οδού Πλ. Ειρήνης 36, που ο αποχωρών μισθωτής επέφερε αυθαίρετες κατασκευές, γεγονός που απαιτεί την έκδοση άδειας νομιμοποίησης, καθώς και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και άδειας επισκευής.
Κ.Α.0894: Πρόκειται για πιθανά δικαστικά έξοδα που πιθανόν προκύψουν κατά τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος.
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο που προκύπτουν από τον ΕΝΦΙΑ και από την ετήσια δήλωση εισοδήματος για τα εισπραττόμενα ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2016 του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη».

Αθήνα, 2/10/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο