ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίζεται στα έσοδα από την καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη με την από 1-2-1975 ιδιόγραφη διαθήκη του. Κληροδότησε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ολόκληρη την κατατεθειμένη στην Ελβετική Τράπεζα Credit Suisse στη Ζυρίχη περιουσία του (ρευστά χρήματα, μετοχές, ομόλογα μετά των τόκων και μερίσματα αυτών) στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.,) με σκοπό την διάθεση των εισοδημάτων σε ανάλογο αριθμό υποτροφιών, με τον όρο οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι διορισμένοι στο δημόσιο ως εκπαιδευτικοί υπάλληλοι και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Σε εκτέλεση των παραπάνω όρων της διαθήκης το Ι.Κ.Υ. προέβη στις νόμιμες ενέργειες αποδοχής του κληροδοτήματος και κατόπιν αιτήσεως του, με την αριθμ. 8411/21-11-2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, επήλθε μερική τροποποίηση των όρων της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του κοινωφελούς σκοπού. Ως εκ τούτου θα χορηγούνται υποτροφίες σε πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δασκάλους ή καθηγητές χωρίς περιορισμό ηλικίας και ανεξάρτητα αν έχουν διορισθεί ως εκπαιδευτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο ή αλλού, προς μετεκπαίδευση τους σε Πανεπιστήμια ή Παιδαγωγικές Ανώτατες Ακαδημίες ή ισότιμες Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές μιας των χωρών της Ευρώπης, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση του κληροδοτήματος στην Ελλάδα ενδείκνυται η δημιουργία τραπεζικού λογ/μού σε Ελληνική Τράπεζα προκειμένου να κατατίθενται κατ’ έτος από την Ελβετική τράπεζα όλες οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη χορήγηση υποτροφιών και διαχειριστικών εξόδων .

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως στην Ελλάδα
Κ.Α. 3523.2: : Πρόκειται για μερίσματα χρεογράφων εξωτερικού.

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α. 2676: Υποτροφίες στο εξωτερικό, με διαγωνισμό.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-17 (σε στάδιο σχεδιασμού)συνολικού προϋπολογισμού : 275.000,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε πέντε (5) θέσεις εξωτερικού, για το οποίο, το 2016 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 55.000,00€ .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες απολογισμού, ισολογισμού, προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. αν απαιτηθεί.
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για απρόβλεπτες δαπάνες .

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2016.

Αθήνα, 2/10/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο