Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δύο (2) μηνών.

logoneo2015.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δύο (2) μηνών για την γραμματειακή υποστήριξη των προγραμμάτων υποτροφιών του. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης, να έχουν γνώσεις χρήσης Η/Υ και είναι επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα διοίκησης. Μικτή αμοιβή για το σύνολο του έργου είναι 2.000,00€. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 31η Οκτωβρίου 2016. Την παρούσα ανακοίνωση συνοδεύει σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο