Συχνές ερωτήσεις από ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΚΑ2

SXOLIKESnikokiky111.jpg

• Η Δράση Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (σχολεία) να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα.
• Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (KA2) αφορούν διακρατικές συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning) προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μέσω της εγγραφής στη Δικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικής αδελφοποίησης οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν συμβουλές, ιδέες και εργαλεία με σκοπό να διευκολύνουν τα σχολεία να δημιουργήσουν συμπράξεις και να ξεκινήσουν σχέδια συνεργασίας σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα. Επίσης μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο School Education Gateway που είναι πλέον διαθέσιμο.

 

Σε σχέση με τα σχέδια Μαθησιακής κινητικότητας του προσωπικού της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ1), η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση επιτρέπει:

  • την εύρεση πιθανών εταίρων/φορέων υποδοχής στο εξωτερικό και τη συνεργασία μαζί τους πριν την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της επίδρασης των προγραμματιζόμενων σχεδίων
  • τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων για το σχέδιο με σκοπό την υλοποίηση περισσότερων στρατηγικών σχεδίων και την καλύτερη αξιοποίηση της συμβολής των εταίρων
  • την προετοιμασία του εξερχόμενου προσωπικού, για παράδειγμα μέσω επικοινωνίας με τον φορέα υποδοχής (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα υποδοχής και τον φορέα υποδοχής, συζήτηση και συμφωνία επί των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση), τη συμμετοχή σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με την κινητικότητα
  • την εντατική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σχολείων κατά τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού και μετά από αυτό.

Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2017 οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις δυο δράσεις είναι:

ΚΑ1: 2/02/2017
ΚΑ2: 29/03/2017

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτηση τόσο για τη Βασική Δράση 1 όσο και για τη Βασική Δράση 2 ανά γύρο επιλογής.

Σύμφωνα με τον Οδηγό για τους αιτούντες σε κάθε γύρο επιλογής αιτήσεων κάθε εταιρική σχέση (σύνολο εταίρων) μπορεί να υποβάλλει την ίδια αίτηση σε μια Εθνική Μονάδα μόνο. Με βάση την αρχή αυτή, αν πρόκειται για διαφορετικές εταιρικές σχέσεις που επεξεργάζονται διακριτές θεματικές ενότητες, ο αιτών φορέας μπορεί να εμπλακεί σε περισσότερες από μια Στρατηγικές Συμπράξεις.

Απόφαση τοποθέτησης διευθυντή από την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα Υπουργείου Παιδείας (Myschool)
Έντυπο νομικής Οντότητας σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων

Στρατηγικές Συμπράξεις: Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ φορέων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας Στρατηγικής Σύμπραξης είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 3 φορέων από τρεις διαφορετικές χώρες. Ειδικά για τον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης υποστηρίζονται επίσης:

 

  • Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων: Μετέχουν τουλάχιστον 2 σχολεία από δύο διαφορετικές χώρες.
  • Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ τοπικών/περιφερειών αρχών (region) στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης: Μετέχουν τουλάχιστον 2 τοπικές/περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές από δύο χώρες ενώ από κάθε περιφέρεια απαιτείται κατ’ελάχιστο η συμμετοχή ενός σχολείου και ενός άλλου φορέα που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή της αγοράς εργασίας.

Οι αιτήσεις για όλες τις δράσεις υποβάλλονται από φορείς (νομικά πρόσωπα). Αναφορικά με τα σχολεία, στις δραστηριότητες μπορούν να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας. Ωστόσο, καθώς ένα μέρος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες ώστε να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος και να επικοινωνήσουν επιτυχώς την εμπειρία τους στη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν.

Ένα σχολείο έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης στη δράση ΚΑ1. Ο περιορισμός αυτός δεσμεύει το σχολείο στην υποβολή μίας μόνο αίτησης ως μεμονωμένος αιτών. Ωστόσο ένα σχολείο μπορεί να συμμετέχει ως μέλος σε περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες στον ίδιο γύρο επιλογής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο