Υποτροφίες ΘΥΕΣΠΑ
Το ΘΥΕΣΠΑ είναι ένα πρόγραμμα και απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων στα οποία διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τις Ελληνικές σπουδές. Τα μαθήματα του προγράμματος είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση ενώ δεν καλύπτονται οι δαπάνες ταξιδιού, στέγασης και σίτισης. Δεν γίνονται δεκτοί σπουδαστές που δεν γνωρίζουν στοιχειωδώς τη Νέα Ελληνική Γλώσσα.

Υποτροφίες ΙΑΣΩΝ
Ο «ΙΑΣΩΝ» είναι ένα σταθερό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχο έχει την ίδρυση ή την πρακτική ενίσχυση πυρήνων ελληνικών σπουδών σε δεκαέξι (16) πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Ζώνης. Εκτελεστικός μοχλός του είναι η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

Το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες για την ενίσχυση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο