Ανακοινώνεται ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει υποτροφίες μέσω της
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών για Ξένους Φοιτητές (FCS) για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ερευνητές από όλα
τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην
Ελβετία και αφορούν ερευνητικά προγράμματα ενός έτους σε επίπεδο
διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα.
Επίσης προσφέρονται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των
Τεχνών.

Οι όροι υποβολής αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Πριν από την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το
σχέδιο σπουδών τους ή το ερευνητικό τους πρόγραμμα θα μπορούν να
πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο ή στο επιλεγμένο ATEI,
επικοινωνώντας εκ των προτέρων με έναν υπεύθυνο καθηγητή ή με τη διεύθυνση
του μεταπτυχιακού προγράμματος που τον ενδιαφέρει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Πρεσβεία (e-mail:
athens@eda.admin.ch  ) για να λάβουν τα έντυπα
υποψηφιότητας που θα συμπληρώσουν σε δύο (2) αντίτυπα. Ο πλήρης φάκελος
πρέπει να επιστραφεί στην Πρεσβεία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021 (σφραγίδα
συστημένου ταχυδρομείου ή courier). Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που
υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή ή ελλιπείς φάκελοι. Δεν θα ληφθεί υπόψη
αίτηση από υποψήφιο που έχει διαμείνει στην Ελβετία για περισσότερα από ένα
(1) έτος κατά την έναρξη της υποτροφίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο