04-06-2021: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επισκευή – Ανακαίνιση του πρώτου ορόφου επιφανείας 147,85 τ.μ. κτηρίου επί της οδού Σωκράτους 30 στην Αθήνα, Κληροδότημα «Λεωνίδα Νικολαΐδη

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Λεωνίδα Νικολαΐδη», θα προχωρήσει – σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. της συνεδρίασης  αριθμ. 13η/27.04.2021 –στην επιλογή αναδόχου για την Επισκευή – Ανακαίνιση του πρώτου ορόφου επιφανείας 147,85 τ.μ. κτηρίου επί της οδού Σωκράτους 30, στην Αθήνα, το οποίο ανήκει στο εν λόγω κληροδότημα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 § 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 § 4 και 6 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Ι.Κ.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία) μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00, αναγράφοντας τα εξής: «Προσφορά για την υπ’ Α.Π. 6024/03-06-2021 Πρόσκληση «Επισκευή – Ανακαίνιση του πρώτου ορόφου επιφανείας 147,85 τ.μ. κτηρίου επί της οδού Σωκράτους 30 στην Αθήνα» (Κληροδότημα «Λεωνίδα Νικολαΐδη»).
Ο φάκελος υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier) και πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι αποκλείεται από τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος που θα υποβάλει εκπρόθεσμη αίτηση προσφοράς ή δεν προσκομίσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον φάκελο της προσφοράς του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
Ελευθερία Τσαούση τηλ. 210-3726305, Ευφροσύνη Παπασταματίου τηλ. 210-3726364, Μαρία Φραγκουλοπούλου τηλ. 210 3726352 και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  periousia@iky.gr.

O Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο