07-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

070121

 

Ανακοίνωση

Σήμερα, Πέμπτη, 07.01.2021, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία Δ.Σ. 1η/07.01.2021) ανακοινώνεται ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης καθώς και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων  της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με Άρθρο 8.14 της ανωτέρω Πρόσκλησης «Κάθε  υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά των ανωτέρω Πινάκων (επιλέξιμων και μη επιλέξιμων υποψηφίων) ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ με την ένδειξη “Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 20535/17.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων υποψηφίων».Το εμπρόθεσμο της υποβολής (Πέμπτη 14-01-2021) θα κριθεί βάσει του αποδεικτικού αποστολής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8.18 της Πρόσκλησης και προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενές θέσεις μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού αριθμού 14, καλούνται οι επόμενοι δεκατέσσερις (14) υποψήφιοι που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ με αύξοντες αριθμούς από 15 έως 28, να υποβάλουν -σε έντυπη μορφή και εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, ήτοι έως και την Τρίτη12.01.2021 -, την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας καθώς και των μοριοδοτούμενων ιδιοτήτων, όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτησή τους.Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθεί εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 20535/17.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», ο οποίος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στην εξής διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) – Τμήμα Διοίκησης, Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

Μιχάλης Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο