02-02-2022| ΠΡΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2ο.png

 ΠΡΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                            

Η  προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων προκειμένου να προετοιμαστεί με άρτιο και ολοκληρωμένο τρόπο ο φάκελος υποψηφιότητας.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα – η οποία διέπεται από την με αριθμ. 152694/Ζ1/ 25 -11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5584/01.12.2021)- θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ το προσεχές διάστημα, κατ’ εκτίμηση τέλος Φεβρουαρίου 2022, οπότε και θα τεθεί σε λειτουργία η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), ενημερώνει ότι αναμένεται να προκηρυχθούν 500 υποτροφίες, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019.
Οι πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επτά (7) επιστημονικούς κλάδους: 1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.
                    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.    Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2.    Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-05-2017 και έως 30-06-2019 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
3.    Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
4.    Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ.
5.    Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.
6.    Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Για τους σκοπούς της πρόσκλησης:
(α) ως Κατά Κεφαλήν Εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος·
(β) ως Εξαρτώμενα Μέλη νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)·
(γ) ως Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.
7.   Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δύνανται να εργάζονται το αργότερο έως τη σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου.
8. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται, καταρχήν, ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το ΔΣ του ΙΚΥ σε  διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση του  ΙΚΥ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών.

Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):
    Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass” κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις και οι συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι και οι επιδόσεις/βαθμολογίες σε αυτούς, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν σχετική εργασιακή εμπειρία, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής, καθώς και η σημαντική συμμετοχή του υποψήφιου σε  ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με συνάφεια ως προς την εξελισσόμενη διατριβή.
    Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες, αρχομένης ενδεικτικά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-πρότασης. Η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 16 διαδοχικούς μήνες επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης.
    Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).
    Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται: α) ότι η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθεί (επιτυχής υποστήριξη διδακτορικής διατριβής) εντός 16 μηνών από την έναρξη της υποτροφίας β) ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του.

                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                        Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                               Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

 

  espa.png

Μετάβαση στο περιεχόμενο