10-02-2022: Ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επισκευή- Ανακαίνιση του διαμερίσματος έκτου ορόφου επιφανείας 85,54 τ.μ. πολυκατοικίας επί της οδού μουσών 71 στο Παλαιό Φάληρο (Κληροδότημα «Αλέξανδρου Χατζόπουλου

anak.png

 

Ανακοίνωση
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την «Επισκευή – Ανακαίνιση του διαμερίσματος έκτου ορόφου επιφανείας 85,54 τ.μ. πολυκατοικίας επί της οδού Μουσών 71 στο Παλαιό Φάληρο» (Κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου)»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Αλέξανδρου Χατζόπουλου», θα προχωρήσει – σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. της συνεδρίασης  αριθμ. 3η/20.01.2021 – στην επιλογή αναδόχου για την Επισκευή – Ανακαίνιση του διαμερίσματος έκτου ορόφου επιφανείας 85,54 τ.μ. πολυκατοικίας επί της οδού Μουσών 71 στο Παλαιό Φάληρο», το οποίο ανήκει στο εν λόγω κληροδότημα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 § 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 § 4 και 6 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία) μέχρι τις 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00, αναγράφοντας τα εξής: «Προσφορά για την υπ’ Α.Π. 1519/10-02-2022 Πρόσκληση – «Επισκευή – Ανακαίνιση του διαμερίσματος έκτου ορόφου επιφανείας 85,54 τ.μ. διαμερίσματος επί της οδού Μουσών 71 στο Παλαιό Φάληρο (Κληροδότημα «Αλέξανδρου Χατζόπουλου)».
Ο φάκελος υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier) και πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι αποκλείεται από τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος που θα υποβάλει εκπρόθεσμη αίτηση προσφοράς ή δεν προσκομίσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον φάκελο της προσφοράς του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
Ελευθερία Τσαούση τηλ. 210-3726305, Τριανταφυλλιά Χαλκιά τηλ. 210-3726364, Μαρία Φραγκουλοπούλου τηλ. 210 3726352 και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  periousia@iky.gr.

O Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Μετάβαση στο περιεχόμενο