14.07.2022/Ανακοίνωση επικρατέστερου υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

GENERAL.png

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 29η/14.07.2022 Συνεδρία του κατήρτισε τον τελικό Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας/μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24.03.2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει». Σύμφωνα με τον τελικό Πίνακα Κατάταξης, για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επικρατέστερη είναι η υποψήφια κ. Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο