14-6-2021/ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» ακαδ. έτους 2018-2019

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» ακαδ. έτους 2018-2019, ανακοινώνονται, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων (Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25.05.2021) όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.:26441/29.12.2020 (ΑΔΑ:626Ψ46ΜΤΛΗ-ΒΜΨ) Προκήρυξη : α) ο πίνακας υποψηφιοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (επιτυχόντες) και β) ο πίνακας υποψηφιοτήτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, παραθέτοντας τους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού από την εν λόγω διαδικασία. Οι πίνακες υποψηφιοτήτων, που πληρούν/δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου υποψηφιότητας.
Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται, βάσει της οικείας προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως τις 24/6/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι ενστάσεις  (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Ι.Κ.Υ. με την ένδειξη “Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ: πρωτ.: 26441/29.12.2020 (ΑΔΑ:626Ψ46ΜΤΛΗ-ΒΜΨ) Προκήρυξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο