Διακήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του κτηρίου στο οποίο στεγάζονται ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Αναθέτουσα Αρχή- διακηρύσσει την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης  και ασφάλειας του κτηρίου στο οποίο στεγάζονται ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΚΥ, με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr/) και στην ιστοχώρο του ΙΚΥ (www.iky.gr).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 163252) στην Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr.  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1/7/2022 και ώρα 14:00.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αφού διαβάσουν προσεκτικά το πλήρες κείμενο της διακήρυξης,  να υποβάλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη καθώς και τα προβλεπόμενα στον ν.  4412/2016 όπως ισχύει και στην ΚΥΑ 64233/08.06.2021 για το ΕΣΗΔΗΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο