18-05-2023/ ΕΚΟ 2020-2021: Ανακοίνωση Β΄ Προσωρινών Πινάκων.

15236

                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                               Β΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

«Πρόγραμμα ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

 

Ανακοινώνονται, σε συνέχεια της από 11.05.2023 (Συνεδρία 14η) απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. οι εξής πίνακες:

α) Β’ Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και

β) Β’ Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,

στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Οι ανωτέρω Προσωρινοί Πίνακες αφορούν στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων με σειρά κατάταξης από 2.713 έως 2.902, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά Μοριοδότησης και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει του Αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης Υποψηφίου/ας, στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται:

α) Να αναζητήσουν την αίτησή τους στον από 23.03.2023 Πίνακα Κατάταξης.

β) Αν η αίτησή τους βρίσκεται σε σειρά κατάταξης από 2.713 έως 2.902, να αναζητήσουν και να εντοπίσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους στον Β΄ Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων ή στον Β’ Προσωρινό Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων.

γ) Αν η αίτηση υποψηφιότητας βρίσκεται στον Β’ Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων να ελέγξουν προσεκτικά ΟΛΑ τα στοιχεία που αφορούν στην αίτησή τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πεδία και στην πληροφορία που καταγράφεται στην αντίστοιχη στήλη: Φοίτηση Εντός/Εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας και Στεγαστικό Επίδομα.

δ) Αν η αίτηση υποψηφιότητας βρίσκεται στον Β’ Προσωρινό Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων να ελέγξουν προσεκτικά ΟΛΑ τα στοιχεία που αφορούν στην αίτησή τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πεδία και στην πληροφορία που καταγράφεται στην αντίστοιχη στήλη: Φοίτηση Εντός/Εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας, Στεγαστικό Επίδομα και Αιτιολογία Απόρριψης.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας επί των στοιχείων των ανωτέρω Πινάκων, οι υποψήφιοι/ιες φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.

Ενστάσεις κατά του Β’ Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων και κατά του Β’ Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως και την Πέμπτη 25.05.2023 και υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://ams.iky.gr

Οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο

Σημαντική Επισήμανση: Όσοι εκ των υποψηφίων των ανωτέρω πινάκων είχαν υποβάλει ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας την 23η.03.2023 με την υπ’ αρ. πρωτ.: 11868/23.03.2023 Ανακοίνωση και επιθυμούν να υποβάλουν νέα ένσταση κατά των Β’ Προσωρινών Πινάκων, πριν ακολουθήσουν σχετικά τις ανωτέρω οδηγίες για την υποβολή της ένστασης, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proptyhiaka@iky.gr προκειμένου να τους δοθεί τεχνικά η δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου δεύτερη ένσταση.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να:

α) καλέσετε στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 3726-357, -358,- 360, -371, -383, -397, -408 και 427 ή

β) αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proptyhiaka@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

 

                  Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

LOGO ESP

Μετάβαση στο περιεχόμενο