18-11-2022/ Ανακοίνωση 3ων Προσωρινών Πινάκων ΕΚΟ 2019-2020

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) 3oς Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και β) 3ος Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2019/20». Οι ανωτέρω προσωρινοί Πίνακες αφορούν στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων με σειρά κατάταξης (από τον Αναμορφωμένο Πίνακα Κατάταξης) από 3182 έως 3219 και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει του Αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω α) και β) προσωρινών Πινάκων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα, ήτοι έως και την Παρασκευή 25.11.2022   και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ams.iky.gr

Οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο 

Σημαντική Επισήμανση: Όσοι εκ των υποψηφίων των ανωτέρω πινάκων είχαν υποβάλει ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας την 13η.04.2022 με την υπ’ αρ πρωτ.: 25850/13.04.2022 Ανακοίνωση και επιθυμούν να υποβάλουν νέα ένσταση κατά των τρίτων προσωρινών πινάκων, πριν ακολουθήσουν σχετικά τις ανωτέρω οδηγίες για την υποβολή της ένστασης, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proptyhiaka@iky.gr προκειμένου να τους δοθεί τεχνικά η δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου δεύτερη ένσταση.

                                                                                                                                                                                                              Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                                                                                                                                  Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

LOGO ESP

Μετάβαση στο περιεχόμενο