19-10-2021: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Λεκανοπέδιο Αθηνών επ’ ονόματι του Κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη

 

Ανακοίνωση
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου
στο Λεκανοπέδιο Αθηνών επ’ ονόματι του Κληροδοτήματος Νικ. Δ. Χρυσοβέργη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.58 του Ν.4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία: 28η/23-09-2021) προτίθεται να αγοράσει αυτοτελές κτήριο επ’ ονόματι του ως άνω κληροδοτήματος, καθαρής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης κατ’ ελάχιστον 900 τ.μ. κείμενο στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, πλησίον σε στάση Μετρό και ΗΣΑΠ. Το ακίνητο προορίζεται για χρήση γραφείων.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΨΙ846ΜΤΛΗ-94Ι), αναρτήθηκε στις 19.10.2021 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας στον σχετικό σύνδεσμο: https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias (διαδρομή http://www.gspp.gr > Ανακοινώσεις > Κοινωφελείς Περιουσίες > Αξιοποίηση Ακίνητης / Κινητής Περιουσίας (Μακροχρόνιες Μισθώσεις, Μισθώσεις, Εκποιήσεις Ακινήτων, Πωλήσεις Κινητών) > Αττική
Προσφορές με τα πλήρη δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύναται να αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να υποβάλλονται στο Ι.Κ.Υ., Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, έως και είκοσι (20) ημέρες (από 20-10-2021 έως και 08-11-2021) της πρόσκλησης στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41
Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής

Με την ένδειξη:
«Προσφορά για την αγορά ακινήτου στο Λεκανοπέδιο Αθηνών,
Κληροδότημα Νικ. Δ. Χρυσοβέργη»

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε προσφορά υποβληθεί μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας της 8ης/11/2021 απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
Ελευθερία Τσαούση τηλ. 210-3726305, Τριανταφυλλιά Χαλκιά τηλ.:210-3726364, Μαρία Φραγκουλοπούλου τηλ. 210-3726352 και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση periousia@iky.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο