23-01-2023/ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για τη χορήγηση 3 υποτροφιών από το κληροδότημα «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»- ακαδ. έτος 2021-2022

9012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» ακαδ. έτους 2021-2022, ανακοινώνεται η πράξη-απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Υποτρόφων (Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15.12.2022) όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται, βάσει της οικείας προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων, ήτοι έως τις 02/02/2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι ενστάσεις  (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Ι.Κ.Υ. με την ένδειξη “Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ: πρωτ.: 2073/24.02.2022 ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ Προκήρυξης”.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο