23-4-2020 |Νέα Παράταση και Λοιπές Ρυθμίσεις ΙΚΥ ΕΚΟ 2018/19 λόγω Εκτάκτων Συνθηκών

EKO23.4.png

Αναφορικά με την συλλογή των 5.730 φακέλων με δικαιολογητικά, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» το Δ.Σ. του ΙΚΥ, προς διευκόλυνση των αιτούντων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας των εμπλεκομένων Υπηρεσιών (ΙΚΥ, Πανεπιστήμια, Δήμοι, ΕΛΤΑ κ.τ.λ.), αποφάσισε τις κατωτέρω ρυθμίσεις:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων έως 31 Μαΐου 2020, προκειμένου οι υποψήφιοι να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσουν ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά- courier) στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία).

Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στο ΙΚΥ με e-mail δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει φάκελο με δικαιολογητικά, δύνανται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας (31/5/2020), να αποστείλουν τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά συνημμένα σε συνοδευτικό έγγραφο με την ένδειξη «ΕΚΟ 2018-2019» και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου.

Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να συνοδεύονται από εκτύπωση και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος από την δημόσια υπηρεσία που τα εξέδωσε (Γραμματεία Σχολής/Τμήματος, Ληξιαρχείο, Δήμος κ.λπ.).

Οι βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης, όπου απαιτούνται, αφορούν το έτος 2020 (έντυπο Ε9 έτους 2020).

Βεβαιώσεις αναφορικά με τη λήψη ή μη του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καθώς και το τελικό παραδοτέο (βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στο 65% των μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-2019) δεν απαιτούνται στην παρούσα φάση και θα υποβληθούν σε επόμενο στάδιο.

Για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τυχόν ρυθμίσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στον ισότοπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019) την οποία οφείλουν να επισκέπτονται συχνά.
                                                                                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

logo2014-2020_iky.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο