24-6-2019/ Ολοκλήρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για 601 θέσεις υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι οριστικοποίησαν  επιτυχώς την ηλεκτρονική τους αίτηση, οφείλουν έως την Παρασκευή 28/6/2019, να την υποβάλουν υπογεγραμμένη και σε έντυπη-εκτυπωμένη μορφή,  συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με ταχυμεταφορά (courier) ή ιδιοχείρως στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία).

Σημειώνεται ότι οριστικοποιήθηκε η υποβολή 1.127 ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αξιολόγηση των οποίων θα ξεκινήσει το συντομότερο, από ανεξάρτητους αξιολογητές, μέσω ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020. Η ανάθεση της αξιολόγησης κάθε αίτησης-πρότασης σε αξιολογητές πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, βάσει ειδικού αλγορίθμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνάφεια της πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας με την επιστημονική κατάρτιση κάθε αξιολογητή στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση.

Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων ανά Επιστημονικό Κλάδο θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι, θα ενημερωθούν και εξατομικευμένα με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                    Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο