26-05-2023/Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

15639

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,  με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδος.                     

                                                                                  Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

                                                                                                  Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υπεβλήθησαν με καταληκτική ημερομηνία 15 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΛΞΥ46ΜΤΛΗ-ΩΜ0), αποφασίζει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Τυχόν ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων ασκούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr, ήτοι έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.  

                                                                                       

                                                                                         Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

                                                                                                                     Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                           Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο