27-03-2023/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»

11903

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με διαγωνισμό για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, στον τομέα της Φυτοπαθολογίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), διάρκειας 24 (είκοσι τεσσάρων) διαδοχικών μηνών. Η έναρξη της υποτροφίας ορίζεται εντός της περιόδου από 1/9/2023 έως και 30/11/2023 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις  08/05/2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και οι αιτήσεις υποψηφιότητας διατίθενται:

  • για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών εδώ
  • για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

                                                                                                              Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                  Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο