9/1/2019 | Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων/ ΙΚΥ-ΕΤΕ ακαδ. έτους 2018-19

Ανακοινώνεται ο προσωρινός «Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας –ΙΚΥ-ΕΤΕ ακαδ. έτους 2018/19.

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων υποβάλλονται εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του, ήτοι έως και τις 14/1/2019. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο ΙΚΥ είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
 
                                                                                                                                                       Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο