Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 380/09.01.2019(ΑΔΑ:6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ’αριθμ.πρωτ.380/09.01.2019 (ΑΔΑ:6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» –Οριζόντια Πράξη με κωδικό (MIS) 5002899 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και υλοποιείται από το Ι.Κ.Υ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσόντων των φυσικών προσώπων για την υπ’αριθμ.:380/09.01.2019 (ΑΔΑ:6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτάται ο Προσωρινός Πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων:

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο