ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

8996.png

Σε συνέχεια της από 9/9/2021 ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω)Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καλεί τους 18 πρώτους υποψήφιους του Πίνακα Κατάταξης να υποβάλουν, σε έντυπη μορφή και έως τις 24-9-2021, την εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας καθώς και των μοριοδοτηθεισών ιδιοτήτων, όπως αναφέρονται στην αίτησή τους.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (φυσική υπογραφή) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντύπως, σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06- 07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», ο οποίος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στην εξής διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) – Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία Αττικής, έως τις 24-9-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

logo2014-2020_iky.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο