ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ηλεκτρονικές διαδικασίες με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Ανα

iky_logo_analysi_247.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ηλεκτρονικές διαδικασίες με κριτήριο αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια-εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού για τη δημιουργία περιβάλλοντος λήψης αντιγράφων ασφαλείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο