ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

espaiky2017h.jpg

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» – Οριζόντια Πράξη που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδ. MIS 5002899.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν έντυπη αίτηση, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.iky.gr, έως 10.03.2017, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 – Νέα Ιωνία, Αθήνα (1ος όροφος – Γραφείο πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, με την ένδειξη «Υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλου: ‘Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.’ με κωδ. MIS 5002899».

dfgdfjkfhdfkhfg.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο