ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Εργασίες διδασκαλίας
  • Μαθήματα και κατάρτιση
  • Παρακολούθηση εργασίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

  • Ομαδική κινητικότητα μαθητών σχολείου
  • Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών
  • Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες
  • Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης
  • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Οι οργανισμοί που υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να συμμορφώνονται με ένα κοινό σύνολο προτύπων ποιότητας Erasmus . Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για τη περίοδο 2021-2027. Τα πρότυπα υπάρχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή εμπειρία κινητικότητας και επωφελή μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες και για συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του.

Υποκατηγορίες: Σχολική Εκπαίδευση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Εργασίες διδασκαλίας (διάρκειας 2 έως 365 ημερών): δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς ή άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης να διδάξει σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού.
• Μαθήματα και κατάρτιση (διάρκειας 2 έως 30 ημερών): υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού.
• Παρακολούθηση εργασίας (διάρκειας 2 έως 60 ημερών): παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς ηγέτες και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε ένα σχολείο εταίρο ή σε κάποιον συναφή οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες:
Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και άλλους εμπειρογνώμονες και μη διδακτικό προσωπικό που εργάζονται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Επιλέξιμοι Τόποι:
Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

• Ομαδική κινητικότητα μαθητών σχολείου (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, τουλάχιστον δύο μαθητές ανά ομάδα): μια ομάδα μαθητών από το σχολείο αποστολής μπορεί να περάσει χρόνο εκμάθησης μαζί με συνομηλίκους τους σε άλλη χώρα. Οι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του σχολείου αποστολής, καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.
• Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (διάρκειας 10 έως 29 ημερών): οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό για να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενο σχολείο ή για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε άλλον συναφή οργανισμό στο εξωτερικό. Για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να ορίζεται ατομικό πρόγραμμα μάθησης.
• Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών (διάρκειας 30 έως 365 ημερών): οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό για να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενο σχολείο ή για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε άλλον συναφή οργανισμό στο εξωτερικό. Για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να ορίζεται ατομικό πρόγραμμα μάθησης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν υποχρεωτική κατάρτιση προετοιμασίας πριν από την αναχώρησή τους.

Επιλέξιμοι Τόποι:
Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

ΆΛΛΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (διάρκειας 2 έως 60 ημερών): Τα σχολεία μπορούν να προσκαλούν εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο υποδοχής. Για παράδειγμα, οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορεί να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό του σχολείου, να παρουσιάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας ή να βοηθούν στη διάδοση ορθών πρακτικών στους τομείς της οργάνωσης και της διοίκησης.
• Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης (διάρκειας 10 έως 365 ημερών): Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποδέχονται φοιτητές/πρόσφατους που απόφοιτους, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες:
Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να είναι πρόσωπα από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να παρέχουν εμπειρογνωσία και κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους του οργανισμού που τους προσκαλεί.
Επιλέξιμοι τόποι:
Ο τόπος υποδοχής των προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών για σκοπούς κατάρτισης είναι πάντα ο δικαιούχος οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων των μελών της κοινοπραξίας).
• Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: Οι οργανισμοί μπορούν να διοργανώσουν προπαρασκευαστική επίσκεψη στον εταίρο υποδοχής πριν πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα κινητικότητας. Κάθε προπαρασκευαστική επίσκεψη θα πρέπει να έχει σαφή λόγο και θα πρέπει να εξυπηρετεί τη βελτίωση της ενσωμάτωσης, του αντικειμένου και της ποιότητας των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Για παράδειγμα, μπορούν να οργανώνονται προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την καλύτερη προετοιμασία της κινητικότητας συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, την έναρξη συνεργασίας με νέο οργανισμό εταίρο ή την προετοιμασία δραστηριοτήτων κινητικότητας μεγαλύτερης διάρκειας. Δεν είναι δυνατή η οργάνωση προπαρασκευαστικών επισκέψεων για την προετοιμασία μαθήματος ή δραστηριότητας κατάρτισης προσωπικού.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Στις προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο όριο τρία άτομα από τον οργανισμό υποδοχής και να διεξάγονται από άτομα επιλέξιμα για δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού τα οποία συμμετέχουν στην οργάνωση του σχεδίου.
Επιλέξιμοι τόποι:
Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του δυνητικού οργανισμού υποδοχής ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο στον οποίο προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες κινητικότητας.

Επιπλέον, οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus μπορούν να οργανώνουν προπαρασκευαστικές επισκέψεις σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δείτε Επιλέξιμες χώρες .

Μετάβαση στο περιεχόμενο