Βασική Δράση 2 – Συνεργασία Οργανισμών και Ιδρυμάτων

ΚΑ2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων (Cooperation between organisations and Institutions)

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ2 υποστηρίζεται η συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων από το εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών ή /και τη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού/πρακτικών διδασκαλίας, κ.α.

Η βασική Δράση 2 (ΚΑ2) του Προγράμματος περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες (Συμπράξεις για Συνεργασία: Συμπράξεις Συνεργασίας και Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας) όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency ) για τις Κεντρικές Δράσεις.

Οι «Συμπράξεις για Συνεργασία» αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα με στόχο την απόκτηση εμπειρίας στη διεθνή συνεργασία, την ενίσχυση των ικανοτήτων τους και την επίτευξη υψηλής ποιότητας καινοτόμων αποτελεσμάτων. Διακρίνονται σε Συμπράξεις Συνεργασίας και σε Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας.

Υποκατηγορίες:

Βασική Δράση 2 – Συνεργασία Οργανισμών και Ιδρυμάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο