Μακροχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση από 2 έως 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε κινητικότητα με φυσική παρουσία, από το 1ο έτος σπουδών, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή/και για πρακτική άσκηση, για παράδειγμα, λόγω του κλάδου σπουδών τους ή επειδή είναι άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, μπορεί να πραγματοποιήσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα (μικτή βραχυχρόνια δραστηριότητα).
Η διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια 5 έως 30 ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού) και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα (π.χ. διαδικτυακή μάθηση και εξ αποστάσεως εργασία σε ομάδες).
Η δραστηριότητα μικτής βραχυχρόνιας κινητικότητας για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για την περίοδο της φυσικής παρουσίας στο εξωτερικό (Για κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και Τρίτη Χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή Τρίτη Χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα).

Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία

Ποσό Επιχορήγησης

Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες

Έως την 14η ημέρα

79 ευρώ την ημέρα

+100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

Από την 15η έως την 30η ημέρα

56 ευρώ την ημέρα

+150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων (Doctoral Mobility)

Οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι προσφάτως απόφοιτοι (μεταδιδάκτορες) μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές ή περιόδους κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Η επιλέξιμη διάρκεια της κινητικότητας είναι από 5-30 ημέρες για βραχυχρόνια κινητικότητα και από 2-12 μήνες για κινητικότητα μακροχρόνιας διάρκειας (προαιρετικά σε συνδυασμό με εικονική δραστηριότητα και για τους δύο τύπους κινητικοτήτων).

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Στην κινητικότητα του προσωπικού συμμετέχει το προσωπικό των πανεπιστημίων με οποιοδήποτε είδος εργασιακής σχέσης ή προσκεκλημένο προσωπικό εκτός ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση.
Η περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή επιμόρφωσης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως δραστηριότητα μικτής κινητικότητας.

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών Ατομικής Υποστήριξης
Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό για την κάλυψη δαπανών ατομικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας της περιόδου διδασκαλίας ή επιμόρφωσης.

Τι είναι η μικτή κινητικότητα;
Η μικτή κινητικότητα είναι ένας συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία συνδυάζοντάς την με μια εικονική δραστηριότητα που διευκολύνει τη διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία.

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών Ατομικής Υποστήριξης
Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό για την κάλυψη δαπανών ατομικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας της περιόδου διδασκαλίας ή επιμόρφωσης.

Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (ΚΑ131)

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακής συνεργασίας. Τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν διεθνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων διακρατικές και διεπιστημονικές ομάδες συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως για παράδειγμα προκλήσεις που σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ή άλλες κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίζονται από περιφέρειες, δήμους ή εταιρείες.

Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των τύπων φοιτητών, από όλα τα υπόβαθρα, πεδία σπουδών και κύκλους σπουδών.

Πρόσθετη Επιχορήγηση Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες / Στήριξη για την ένταξη των συμμετεχόντων

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει φοιτητές/τριες και/ή προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα για πρόσθετη επιχορήγηση, προκειμένου να καλύψουν τις συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στις επιμέρους δραστηριότητες κινητικότητας.
Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν όσοι φοιτητές/τριες μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της μακροχρόνιας κινητικότητας και 100 € ή 150 € (κατά περίπτωση) εφάπαξ επί της επιχορήγησης που λαμβάνουν όσοι φοιτητές/τριες μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας κινητικότητας αντίστοιχα.

Υποκατηγορίες: Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει να ανήκουν στις κάτωθι κοινωνικές ομάδες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2023.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
• Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.
• Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.
• Ο/Η φοιτητής/τρια είναι αποφυλακισμένος.
• Φοιτητές/ριες με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο