Σχολική Εκπαίδευση, Βασική Δράση 1 (ΚΑ1)

Η Δράση της μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων και σε προσωπικό τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών που είναι επικεφαλής Εθνικής Κοινοπραξίας να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

sxoliki_nikos_ka12.jpg

Τα σχέδια κινητικότητας επιτρέπουν στο διδακτικό και σε άλλα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού:

  1. των σχολείων (μεμονωμένη αίτηση) και
  2. των φορέων που τίθενται επικεφαλής Εθνικής Κοινοπραξίας και των σχολείων/μελών (αίτηση κοινοπραξίας)να αποκτήσουν ευκαιρίες και κίνητρα για νέες ικανότητες σε σχέση με ανάγκες που έχουν καταγραφεί στιςαιτήσεις τους. Η διεύθυνση των σχολείων ή των συντονιστικών φορέων κοινοπραξίας θαπρέπει να έχει ενεργό ρόλοστη φάση του προγραμματισμού, στην υποστήριξη και στην παρακολούθηση των σχεδίων κινητικότητας.

Για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση τουαντίκτυπου των δραστηριοτήτων στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών του προσωπικού θα πρέπει να διασφαλίζεται:

  • η επαρκής διάδοση των αποτελεσμάτων.
  • η ενσωμάτωση και εφαρμογή των ικανοτήτων που αποκτά το μετακινούμενο προσωπικό στη διδακτική πρακτική μετά το πέρας της κινητικότητας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:

  • εντάσσεται σε σχέδιο ευρωπαϊκής ανάπτυξης για τον οργανισμό αποστολής (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της αποστολής του).
  • ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες εξέλιξης του προσωπικού.
  • συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης.
  • διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού.
  • μεριμνά για τη διάδοση και ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του οργανισμού.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στα σχέδια κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης έχουν: α) σχολεία (δηλ. ιδρύματα που παρέχουν γενική, επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου προσχολικής έως και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που βρίσκονται σε χώρα του προγράμματος και αποστέλλουν προσωπικό στο εξωτερικό (μεμονωμένη αίτηση) β) Ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας (αίτηση κοινοπραξίας).

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές χώρες. Ο οργανισμός υποδοχής δεν απαιτείται να προσδιορίζεται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται απόσυντονιστή εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει α) να είναι σχολεία, β) να προέρχονται από την ίδια Χώρα του Προγράμματος, γ) να συνδέονται από οργανωτική άποψη με το συντονιστή και δ) να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (τον συντονιστή και τουλάχιστον δύο σχολεία).

Κάθε σχολική μονάδα έχει δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτηση ανά κύκλο επιλογής. Ωστόσο ένα σχολείο μπορεί να συμμετέχει ως μέλος σε περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες και ένας συντονιστής κοινοπραξίας μπορεί να συντονίζει (αιτείται) περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώνεται στον Οδηγό για τους αιτούντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να συμβουλευτείτε τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για το Erasmus+ και τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης για τη Βασική Δράση 1 στο Erasmus+.

Φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα άμεσης υποβολής αιτήσεως για επιχορήγηση.

Η διάρκεια ενός σχεδίου κινητικότητας μπορεί να είναι 1 ή 2 έτη, ενώ η διάρκεια μιας δραστηριότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού). Ο αιτών καλείται να επιλέξει τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότηταςστο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση τους στόχους και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο