Συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο

Το Πρόγραμμα στηρίζει σχέδια που προσφέρουν ευκαιρίες για συμμετοχή στα κοινά μέσω τυπικών ή μη τυπικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τα σχέδια αυτά πρέπει να στοχεύουν και να προωθούν:

την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά
την ενίσχυση των ηθικών αξιών στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης
την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και του εγγραμματισμού στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινές αξίες της ΕΕ, αρχές της ενότητας και της πολυμορφίας), καθώς και
τη πολιτιστική ταυτότητα και την κοινωνική και ιστορική κληρονομιά της.
Μετάβαση στο περιεχόμενο