Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1, τομέας ΕΕΚ/Εrasmus+ /Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης και καταβολής της πρώτης προχρηματοδότησης

new logo yppeth

Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2014


Ι.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


 Οι δικαιούχοι φορείς καλούνται να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες και στην υποβολή των κάτωθι εγγράφων προς την Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ.

• Επικαιροποίηση (εάν απαιτείται) των νομιμοποιητικών εγγράφων που έχετε αναρτήσει στο Unique Registration Facility (URF).
• Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου (Ενότητα Μ της αίτησης επιχορήγησης) που θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισμού.
• Συμπληρωμένο το έντυπο ΚΑ102_1 «Συγκεντρωτική κατάσταση στοιχείων ροών κινητικότητας».
• Έντυπο «Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού» και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου με εμφανή τα στοιχεία: επωνυμία τραπέζης, δικαιούχος λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ. Σημειώνεται ότι ο ως άνω τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την εξυπηρέτηση των κινήσεων του προς χρηματοδότηση σχεδίου.
• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου περί εκπροσώπησής του ή πράξη ορισμού Διευθυντή ή ΦΕΚ ορισμού Προέδρου ΔΣ.
• Έγγραφα εξουσιοδότησης (Mandate Letters) σε περίπτωση υποβολής αίτησης από κοινοπραξία, υπογεγραμμένα από το συντονιστή και κάθε εταίρο. Τα έγγραφα εξουσιοδότησης απαιτείται να υποβληθούν μόνο στην περίπτωση που δεν είχαν επισυναφθεί στην αίτηση.

Οι ιδιωτικοί φορείς, επιπρόσθετα, οφείλουν να αποστείλουν προς την Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ, τα ακόλουθα έγγραφα:
• Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή καταστατικό σύστασης και βεβαίωση περί μη τροποποιήσεων.
• Πιστοποιητικό περί μη λύσης του νομικού προσώπου.
• Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως και πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου περί εκπροσώπησής του.
• Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών του νομικού προσώπου από το μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Επιπλέον της υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν αιτηθεί χρηματοδότησης άνω των 60.000€ οφείλουν να υποβάλουν:
• Τελευταίο νόμιμα συνταγμένο Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και προσαρτήματα ή Ισολογισμό και Οικονομικό Απολογισμό, υπογεγραμμένα από τα αρμόδια πρόσωπα και σε εμφανή θέση τα στοιχεία της σφραγίδας του Φορέα (ανεξαρτήτως Νομικής Μορφής του Φορέα).
• Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, (Ε5 ή Φ01-012 κατά περίπτωση) συνοδευόμενη από το έντυπο Ε3 και υπογεγραμμένη από τον λογιστή του Φορέα ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
• Τελευταία έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης εφόσον υφίσταται η σχετική υποχρέωση.
Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το φορέα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία δεν είναι αναρτημένα στο URF ή δεν είναι πλέον σε ισχύ.

Διαβάστε τον αναλυτικό Οδηγό Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για το 2014.


ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


 Για την εκταμίευση της πρώτης προχρηματοδότησης, οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης/τοποθέτησης:

• Συμπληρωμένο το έντυπο ΚΑ102_2 «Κατάσταση στοιχείων συμμετεχόντων».
• Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει του άρθρου 8, Ν. 1599/1986) συμπληρωμένη από κάθε συμμετέχοντα στο σχέδιο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
• Ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμμετεχόντων για αστική ευθύνη, υγεία/ατύχημα/επαναπατρισμού σωρού εξαιτίας θανάτου.
• Συμπληρωμένο το έντυπο ΚΑ102_3 «Συνοπτική περιγραφή προγράμματος κατάρτισης».
• Συμπληρωμένο έντυπο σύμβασης μεταξύ δικαιούχου φορέα και συμμετέχοντος προσώπου.

A. Σύμβαση για Eκπαιδευόμενους (Learners)
Αν οι συμμετέχοντες του σχεδίου κινητικότητας είναι εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι (Learners), θα πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο σύμβασης μεταξύ δικαιούχου φορέα και συμμετέχοντος προσώπου:

1) Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ για μαθητεία, πρακτική άσκηση, κατάρτιση ΕΕΚ (ελληνική έκδοση)
2) Παράρτημα IV-I-Erasmus+ Συμφωνία Μάθησης για Μαθητεία, Πρακτική άσκηση, Κατάρτιση ΕΕΚ (ελληνική έκδοση) ή (αγγλική έκδοση)[1]

Β. Σύμβαση για Προσωπικό (Staff)
Αν οι συμμετέχοντες του σχεδίου κινητικότητας είναι προσωπικό (staff), θα πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο σύμβασης μεταξύ δικαιούχου φορέα και συμμετέχοντος προσώπου:

1) Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση (ελληνική έκδοση)
2) Παράρτημα IV-I-Erasmus+ Πρόγραμμα Εργασίας Κινητικότητα Προσωπικού ΕΕΚ (ελληνική έκδοση) ή (αγγλική έκδοση) [1]

Γ. Σύμβαση για συνοδούς
Αν υπάρχουν στο σχέδιο κινητικότητας συνοδοί, θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το έντυπο της σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παραρτήματος ΙV-I- Erasmus+ Πρόγραμμα Εργασίας Κινητικότητα Προσωπικού ΕΕΚ και του Παραρτήματος IV-III-Erasmus+ Δέσμευση Ποιότητας Κινητικότητα ΕΕΚ.


Η Δέσμευση Ποιότητας Κινητικότητα ΕΕΚ αποτελεί κοινό έντυπο είτε το σχέδιο εμπλέκει εκπαιδευόμενους (Learners) είτε προσωπικό (Staff).
Παράρτημα IV-III-Erasmus+ Δέσμευση Ποιότητας Κινητικότητα ΕΕΚ (ελληνική έκδοση) ή (αγγλική έκδοση)


Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι φορείς εφαρμόζουν το εργαλείο «Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΕCVET) ή προτίθενται να το εφαρμόσουν κατά την κινητικότητα των συμμετεχόντων και σε συμφωνία με τον φορέα υποδοχής, δύνανται επιπροσθέτως με τις ανωτέρω συμβάσεις της ενότητας Α να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

Συμφωνία Μάθησης ECVET (Erasmus+ ECVET Learning Agreement)
Μνημόνιο Συνεργασίας ECVET (Erasmus+ ECVET Memorandum of Understanding)

[1]Επισημαίνεται ότι λόγω της απαίτησης υπογραφής του Παραρτήματος αυτού και από τον φορέα υποδοχής, έχει καθιερωθεί ως συνήθης πρακτική η χρησιμοποίηση της αγγλικής έκδοσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο