Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε μαθητευόμενους, μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί τοποθετούνται σε θέση εργασίας ή/και κατάρτισης σε άλλη χώρα.

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας καθορίζεται βάσει ενός πλαισίου ποιότητας, το οποίο έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των φορέων αποστολής και υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας για τη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας ‘Σύμφωνίας Μάθησης’.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα αναγνωρίζονται και επικυρώνονται επισήμως σε θεσμικό επίπεδο, το περιεχόμενο των κύκλων μαθημάτων προσαρμόζεται όπως απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι η περίοδος κινητικότητας στο εξωτερικό ταιριάζει με τον κύκλο μαθημάτων στον οποίο έχει εγγραφεί ο μαθητευόμενος/ σπουδαστής ΕΕΚ.


Διάρκεια κατάρτισης:  2 εβδομάδες – 12 μήνες.


Ποιος μπορεί να συμμετέχει;


Μαθητευόμενοι και μαθητές επαγγελματικών σχολείων, σπουδαστές σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στόχος είναι η αύξηση των ευκαιριών κατάρτισης στο εξωτερικό των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ και παροχή δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.


Δαπάνες Χρηματοδότησης- Κινητικότητα Εκπαιδευομένων


-Ταξίδια
-Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών
-Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών εξόδων
-Γλωσσική Υποστήριξη
-Κατ’ εξαίρεση δαπάνες
-Υποστήριξη για άτομα ΑΜΕΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο