Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (SELFIE)

Τι είναι το Selfie;

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) είναι ένα δωρεάν, πολυγλωσσικό, διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εντός και εκτός Ευρώπης, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο —όχι μόνο από εκείνα που διαθέτουν προηγμένα επίπεδα υποδομής, εξοπλισμού και χρήσης τεχνολογίας.

Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ποιους αφορά;

Το SELFIE για σχολεία συγκεντρώνει ανωνύμως τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείου σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στο σχολείο τους.
Αυτό πραγματοποιείται μέσω σύντομων προτάσεων, και ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω μιας απλής πενταβάθμιας κλίμακας συμφωνίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει μια έκθεση —μια συνοπτική εικόνα («SELFIE») των δυνατών σημείων και των αδυναμιών ενός σχολείου όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.

To SELFIE για εκπαιδευτικούς είναι ένα νέο εργαλείο, το οποίο παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αξιολογούν οι ίδιοι τις ψηφιακές ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση ψηφιακών μέσων και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις τους, καθώς και τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω.

Ομάδες εκπαιδευτικών μπορούν επίσης να συνεργαστούν για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Το SELFIE για τη μάθηση στον χώρο εργασίας είναι ένα νέο εργαλείο που βοηθάει ώστε τα ιδρύματα ΕΕΚ και οι εταιρείες να έρθουν πιο κοντά για να συζητήσουν από κοινού τρόπους καλύτερης ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το SELFIE για τη μάθηση στον χώρο εργασίας όχι μόνο συγκεντρώνει τις τρεις προσεγγίσεις από την πλευρά των διευθυντών σχολείων, των εκπαιδευτικών ΕΕΚ και των εκπαιδευομένων, αλλά προσθέτει επίσης ως τέταρτη προσέγγιση την άποψη των ενδοϋπηρεσιακών εκπαιδευτών.

Οι περαιτέρω εργασίες σχετικά με το SELFIE for WBL θα επικεντρωθούν στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το εργαλείο μπορεί να στηρίξει την παρακολούθηση και την ανάπτυξη πολιτικής σε επίπεδο χώρας και ΕΕ. Επιπλέον, ο αντίκτυπος του SELFIE for WBL στις εταιρείες θα πρέπει επίσης να αναλυθεί περισσότερο ώστε να διερευνηθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιρειών ή να αναπτυχθεί περαιτέρω το εργαλείο για την κάλυψη διαφόρων πτυχών ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SELFIE διατίθενται στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο