ESPA

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

logo llp

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ   ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 
 Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ(2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
 
    Από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από τους ακόλουθους πίνακες, μόνο όσοι καταλαμβάνουν τις προκηρυγμένες 12 θέσεις ανά επιστημονική περιοχή και όχι οι επιλαχόντες (αρ. θέσης 13 και μετά), θα πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου, 11742, Αθήνα), ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ήτοι έως τις  30/11/2011 αναγράφοντας απαραιτήτως "Υπόψιν Τμήματος Διαγωνισμών για το Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Αξιολόγησης" τα δικαιολογητικά που αναφέρονται μετά τον πίνακα αποτελεσμάτων σε επικυρωμένα αντίγραφα.
    Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και κατ' εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συν. 20η/18-11-2011), "...όταν ο υποψήφιος που βρίσκεται στην τελευταία προβλεπόμενη θέση εκάστου προγράμματος και επιστημονικής περιοχής έχει τον ίδιο ακριβώς βαθμό με τον αμέσως επόμενο, τότε μεταξύ των υποψηφίων που φέρουν την ίδια βαθμολογία:
     α) επιλέγεται ο υποψήφιος / οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη, προκειμένου να πληρωθεί ο αριθμός των προκηρυγμένων θέσεων,
     β) ελλείψει υποψηφίων στους εν λόγω τομείς, ακολουθείται διαδικασία κλήρωσης, τόσες φορές, όσες απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυγμένων θέσεων. Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. Την επιτροπή θα αποτελούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίκος Δεμερτζής, το Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Γιαλαμάς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποτροφιών κ. Ιωάννα Αδαμαντιάδου.
      Τα προβλεπόμενα στην εν λόγω απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και τη δημοσιοποίησή τους".
 

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 
1. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου / Τ.Ε.Ι.) ή αντιγράφου ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για κατόχους ξένου πτυχίου)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 
4. Μόνο για τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, καθώς και πιστοποιητικού από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)
5. Μόνο για Α.μ.Ε.Ε.Α., επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας (67% και άνω)
6. Μόνο για Μουσουλμάνους, Ρομά, Παλλλιννοστούντες και τέκνα μεταναστών δεύτερης γενιάς, επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού του οικείου Δήμου / Κοινότητας προς απόδειξη της ιδιότητάς τους
7. Μόνο για υποψηφίους με ατομικό / οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 15.000 ευρώ, επικυρωμένο αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2011 της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα.
 
    Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος ή προστατευόμενο μέλος απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειάς του, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/86) ότι δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα.


     Οι υποψήφιοι υπότροφοι των οποίων η φορολογική δήλωση δεν έχει εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καταθέσουν στο ΙΚΥ το αντίστοιχο δικαιολογητικό, θα υποβάλλουν προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/86), στην οποία θα αναφέρουν το εξής:

"Το καθαρό ατομικό ή οικογενειακό μου φορολογητέο εισόδημα οικονομικού έτους 2011  είναι μικρότερο των 15.000,00 ευρώ και υποχρεούμαι έως 31/03/2012 να προσκομίσω στο Ι.Κ.Υ., φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση μη υποβολής του, δεν θα είμαι δικαιούχος της επιπλέον προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης που αφορά σε μηνιαία τροφεία (ύψους 200,00 ευρώ) και σε πλήρη κάλυψη των ετησίων διδάκτρων του προγράμματος υποτροφιών, στο οποίο επέτυχα"

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss