Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΚΥ/Erasmus+ για την ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων

hdfgdhfgjdfgjdfj.jpg

separator.png

Το ΙΚΥ, ως Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, τηρεί μητρώο αξιολογητών και μητρώο εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων-προτάσεων προς λήψη χρηματοδότησης και της παροχής εμπειρογνωμοσύνης επί των αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων σχεδίων του Προγράμματος.

Πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στα μητρώα, περιγράφονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Το Μητρώο παραμένει ανοικτό προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες ποιοτικής αξιολόγησης του προγράμματος, με συνεχώς ανανεούμενο επιστημονικό δυναμικό.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ελληνική Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ.

(δείτε τα συνημμένα αρχεία)

Οδηγίες υποβολής αίτησης

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης σε ένα μόνο Μητρώο εκ των δύο.
  • Η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά, κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, διάστασης Α4, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στο Πρωτόκολλο του ΙΚΥ στις 09:00 έως 16:00, στην ταχυδρομική διεύθυνση ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική.
  • Στον φάκελο αναγράφεται η εξής ένδειξη: «Υποβολή Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Ανοιχτό Μητρώο Αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» ή «Υποβολή Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Ανοιχτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»
  • Προτάσεις που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τεχνικές οδηγίες

  • Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη με κεφαλαία γράμματα.
  • Τα επισυναπτόμενα αρχεία πρέπει να είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip, .rar).
  • Το μέγεθος του κάθε αρχείου πρέπει να είναι μικρότερο των 5ΜΒ. Στα Λοιπά Έγγραφα μπορείτε να επισυνάψετε μόνο το βιογραφικό και τα πτυχία σας.
  • Στην Επαγγελματική Εμπειρία| Εμπειρία Αξιολόγησης Προτάσεων | Ερευνητικό/Συγγραφικό Έργο | Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε Σεμινάρια Κατάρτισης μπορείτε να αναγράψετε μέχρι 10 εγγραφές (π.χ. τις 10 τελευταίες επαγγελματικές εμπειρίες)

separator.png

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτήσεων Μητρώου Αξιολογητών  Εδώ

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτήσεων Μητρώου  Εμπειρογνωμόνων Εδώ

separator.png

Ο αιτών και χρήστης της διαδικτυακής πλατφόρμας συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που περιλαμβάνονται στην Αίτηση και αποθηκεύονται σε Ηλεκτρονικά Εργαλεία και Εφαρμογές Πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ από το ΙΚΥ, Οργανισμούς και Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, Οργανισμούς και Όργανα της Κοινότητας. Η διαχείριση και χρήση των προσωπικών αυτών δεδομένων υπόκειται στους όρους χρήσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό (ν. 2472/1997), κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss