Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Στις Στρατηγικές Συμπράξεις συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που θα υλοποιηθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Οι συμπράξεις αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν τη στοχευμένη και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων τους για την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης τους και την επέκταση του αντίκτυπού τους πέραν των οργανισμών που συμμετέχουν άμεσα στο κάθε σχέδιο.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί στην κάθε σύμπραξη πρέπει να προσδιορίζονται με την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες διαχείρισης έχει ανώτατο όριο κάλυψης (και ισοδυναμεί με) 10 εταίρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο