Παραδείγματα Στρατηγικών Συμπράξεων KA2

SXOLIKESnikokiky111.jpg

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μια διατομεακή στρατηγική σύμπραξη αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών που χρησιμοποιούν περισσότερες από μία γλώσσες, μέσω της ανάπτυξης γλωσσικών πόρων σχεδιασμένων για παιδιά, ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη που συνεπάγεται η γνώση δύο ή περισσότερων γλωσσών, τόσο όσον αφορά την εγγενή αξία τους όσο και την αξιοποίησή τους. Στο εν λόγω σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που έρχονται σε επαφή με δίγλωσσες οικογένειες, ώστε να μπορέσουν να κατανείμουν τους πόρους του σχεδίου στις εν λόγω οικογένειες. Πραγματοποιούνται έρευνες ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται για την ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων των πολύγλωσσων παιδιών, τόσο στην τάξη όσο και στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης. Μεταξύ των εταίρων συγκαταλέγονται ένα πανεπιστήμιο, αρκετά σχολεία, μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια ΜΚΟ και μια ένωση ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ
Τρία σχολεία της ανώτατης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αδελφοποίησης με αφορμή την επιθυμία τους να αναπτύξουν σχέδιο για τη δημοκρατία στα σχολεία. Τα τρία σχολεία αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης στρατηγικής σύμπραξης. Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικής ηγεσίας μέσω της συμμετοχής εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του σχολείου. Το σχέδιο διαρκεί τρία έτη και τα σχολεία εξετάζουν σε ετήσια βάση το πώς συμμετέχει κάθε μία από τις εν λόγω ομάδες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του σχολείου και πώς η συμμετοχή τους θα μπορούσε να βελτιωθεί στην πράξη βάσει των διδαγμάτων που αποκομίζουν από τους εταίρους τους. Το σχέδιο υποστηρίζεται από τη σχολική διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.
Οι συμμετέχοντες μαθητές αναπτύσσουν την αυτονομία τους και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, ενώ παράλληλα κατανοούν καλύτερα έννοιες όπως η ελευθερία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Εξετάζουν επίσης πώς μπορούν να συμβάλουν ώστε να καταστήσουν το σχολείο τους πιο ελκυστικό για τους ίδιους. Μέσω των δραστηριοτήτων του σχεδίου, δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και να αιτιολογήσουν αποφάσεις επικαλούμενοι βάσιμους λόγους. Οι δραστηριότητες του σχεδίου πραγματοποιούνται τόσο μέσω του σχεδίου TwinSpace στον ιστότοπο για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο, μέσω δύο συναντήσεων στις οποίες συμμετέχει μια ομάδα μαθητών από κάθε σχολείο με τους εκπαιδευτικούς τους. Στις συναντήσεις συμμετέχει επίσης η σχολική διοίκηση, καθώς και εκπρόσωποι των γονέων. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συναντήσεων, οι εταίροι χρησιμοποιούν επίσης τον ιστότοπο για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση ώστε να συνεργάζονται για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του σχεδίου, να συζητούν και να ανταλλάσσουν πόρους. Οι μαθητές δημιουργούν ένα συνεργατικό ιστολόγιο όπου αναρτούν φωτογραφικό υλικό και ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του σχεδίου και διατυπώνουν απόψεις και ιδέες για τα θέματα που μελετούν. Το ιστολόγιο, τα σχέδια διδασκαλίας και το υλικό μάθησης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου, καθώς και ορισμένες εργασίες μαθητών, κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής αδελφοποίησης και διατίθενται ως υλικό αναφοράς για άλλα σχολεία που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρόμοιο σχέδιο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τοπικές αρχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να διερευνήσουν τα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στις περιφέρειές τους και να αναζητήσουν νέες λύσεις για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου. Η εν λόγω προσπάθεια αφορά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες περιφέρειες, καθώς και δύο ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στόχος της εξέτασης του προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ευρύτερο πλαίσιο είναι η διερεύνηση διαφόρων πτυχών της ζωής των νέων. Συνεπώς, οι τοπικές οργανώσεις νεολαίας και οι σύλλογοι γονέων καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στη στρατηγική σύμπραξη. Οι ίδιες οι τοπικές αρχές συμμετέχουν σε ευρύτερη, διατομεακή βάση, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων εκπαίδευσης, υπηρεσιών νεολαίας και κοινωνικών υπηρεσιών.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου σε κάθε περιφέρεια, το οποίο θα φέρνει σε επαφή διάφορους φορείς και υπηρεσίες με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού υποστήριξης των νέων.
Τα ιδρύματα-εταίροι πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις, ενώ παράλληλα συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής κοινότητας. Σε πρώτο στάδιο, επιδιώκουν να προσδιορίσουν την έκταση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην περιφέρειά τους και να διερευνήσουν τα αίτιά του. Στη συνέχεια, στόχος τους είναι να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς τρόπους για την υποστήριξη των νέων που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχεδίου, διεξάγουν έρευνες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες, ώστε να διερευνήσουν τα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε τοπικό επίπεδο. Διοργανώνουν επίσης εργαστήρια και σεμινάρια για τη διερεύνηση διαφόρων θεμάτων, όπως ο αντίκτυπος των ευκαιριών άτυπης μάθησης.
Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσουν μια κοινή μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις δύο περιφέρειες. Γι’ αυτόν τον σκοπό, δημοσιεύεται ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τις τοπικές αρχές. Όλα τα αποτελέσματα και το υλικό κοινοποιούνται στον ιστότοπο του σχεδίου, μέσω έντυπων δημοσιεύσεων και στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνεται σε κάθε μία από τις περιφέρειες. Κατά αυτό τον τρόπο, η μεθοδολογία και οι πόροι που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου εισάγονται στα υπόλοιπα σχολεία και τις τοπικές αρχές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο