• Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/ κατάρτισης: η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπει στο προσωπικό σχολών ΕΕΚ να διδάξει σε μια συνεργαζόμενη σχολή ΕΕΚ στο εξωτερικό. Επίσης, επιτρέπει στο προσωπικό επιχειρήσεων να παράσχει κατάρτιση σε έναν φορέα ΕΕΚ στο εξωτερικό.
  • Κατάρτιση προσωπικού: η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού ΕΕΚ με τη μορφή τοποθέτησης σε θέση εργασίας ή περιόδου επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας/παρατήρησης στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλο φορέα ΕΕΚ.

Διάρκεια κατάρτισης: 2 ημέρες-2 μήνες


Ποιος μπορεί να συμμετέχει;
Οποιοδήποτε άτομο που δουλεύει ενεργά στο χώρο της ΕΕΚ και είναι υπεύθυνος θέματα ΕΕΚ. Στην περίπτωση παροχής της διδασκαλίας κατάρτισης η δράση είναι ανοιχτή σε άτομα από επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.
Στόχος είναι η αναβάθμιση και απόκτηση γνώσεων και πρακτικών καθώς και /ή ανανέωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της ΕΕΚ.


Δαπάνες Χρηματοδότησης-Κινητικότητα Προσωπικού


-Ταξίδια
-Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών
-Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών εξόδων
-Υποστήριξη για άτομα ΑΜΕΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο