Ανακοινώνεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Χάρτη Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για το έτος 2019

(Επιπλέον, στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε αναρτημένο και τον Γενικό Οδηγό Ενημέρωσης για τον Χάρτη Κινητικότητας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων.)

Τι είναι ο Χάρτης Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση;

Κάθε χρόνο, δημοσιεύεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.  Πρόκειται για αναγνώριση των οργανισμών που κατά το παρελθόν έχουν οργανώσει και υλοποιήσει επιτυχώς υψηλής ποιότητας σχέδια κινητικότητας για εκπαιδευομένους και προσωπικό στον τομέα της ΕΕΚ. O Χάρτης Κινητικότητας συνιστά μια πιστοποίηση της επάρκειας και της ικανότητας των οργανισμών στην υλοποίηση υποδειγματικών σχεδίων διακρατικής κινητικότητας.

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση;

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (νομικό πρόσωπο) που δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ποιοτικών σχεδίων κινητικότητας και διαθέτει το όραμα να ενισχύσει την εξωστρέφειά του και τη στρατηγική διεθνοποίησής του, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Χάρτη Κινητικότητας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από έναν μεμονωμένο οργανισμό ΕΕΚ είτε εκ μέρους μιας Κοινοπραξίας (consortium). Πιο συγκεκριμένα, τα δύο βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

  • Oι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 έργα κινητικότητας ΕΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 (Lifelong Learning Programme) και/ή του προγράμματος Erasmus+. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία στο σύνολό της ή κάθε συμμετέχων σε αυτήν οργανισμός πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 έργα κινητικότητας ΕΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 (Lifelong Learning Programme) και/ή του προγράμματος  Erasmus+.
  • Το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού κατά μέσο όρο από τα τελευταία 3 ολοκληρωμένα έργα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 80%. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία στο σύνολό της ή κάθε συμμετέχων σε αυτήν οργανισμός πρέπει να έχουν ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού κατά μέσο όρο 80% από τα τελευταία 3 ολοκληρωμένα έργα.

Απονομή του Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο Χάρτης Κινητικότητας συνοδεύει τον κάτοχο οργανισμό καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+ (μέχρι το 2020) και του δίνει τη δυνατότητα  υποβολής απλοποιημένης αίτησης στη δράση ΚΑ1 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η απονομή του Χάρτη δεν συνεπάγεται άμεση χρηματοδότηση και δε συνιστά εγγύηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας στην περίπτωση που η Εθνική Μονάδα προβεί σε ανάκλησή του.

Επισημαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης ισχύος του Χάρτη Κινητικότητας και μετά το 2020, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τον Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι η 16η Μαΐου 2019, στις 13.00 ώρα Ελλάδας (12.00 ώρα Βρυξελλών).

Η ηλεκτρονική αίτηση στην ελληνική γλώσσα αναμένεται να αναρτηθεί τον Μάρτιο 2019. Μέχρι τότε παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το υπόδειγμα αίτησης στην αγγλική γλώσσα (το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο για ανάγνωση, σε μορφή αρχείου pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες για το Χάρτη Κινητικότητας παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες ενότητες στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+, τον Οδηγό του Χάρτη Κινητικότητας για τους Δικαιούχους και την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων που διατίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο