ESPA

Οδηγός προγράμματος Erasmus+ (ENG/GR)

Screenshot_2dfgdrtybcctrry67hxz.jpg

 

 Δημοσιεύτηκε ενημερωμένη έκδοση του Οδηγού προγράμματος Erasmus+ 2019 (EN Version 2: 15/01/2019) τον οποίο μπορείτε να βρείτε και στο συνημμένο pdf αρχείο.

Οι διορθώσεις/αλλαγές σε αυτόν, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 1: 24-10-2018) αφορούν στις:
· Βασική Δράση 1: Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (βλ. σελ. 88, 94 και 96)
· Βασική Δράση 2: Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (βλ. σελ. 127 και 130-131)
· Βασική Δράση 2: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων (βλ. σελ. 158)

separator.png

Ευρωπαϊκός Οδηγός 2018 για το Πρόγραμμα Erasmus+ (Version 2 (2018): 15/12/2017):

Γενικότερα, στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2018, οι βασικές αλλαγές που αφορούν στους κανόνες της χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθοι:

Κατηγορία ταξιδίου:
-Το ποσό που αντιστοιχεί στη χιλιομετρική ζώνη βάσει του εργαλείου της ΕΕ «Μετρητής απόστασης» άνω των 8.000 χιλιομέτρων αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ  για τις Βασικές Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 για τους συμμετέχοντες σε σχέδια  μεταξύ των χωρών του προγράμματος και μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων.
-Η υποστήριξη για ειδικές δαπάνες ταξιδίου (exceptional travel cost support)  είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες που είναι επιλέξιμοι να αιτηθούν δαπάνες ταξιδίου σε σχέδια μεταξύ των χωρών του προγράμματος. Οι δυο προηγούμενες κατηγορίες των ειδικών δαπανών (συγκεκριμένα η οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης (top up)  και οι ειδικές δαπάνες για μετακίνηση προς εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη), έχουν συγχωνευθεί.

Κατηγορία ατομικής υποστήριξης  (διαβίωσης):

-Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερα η συνοχή μεταξύ των δράσεων και των τομέων, η ομαδοποίηση των χωρών έχει εναρμονιστεί για τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Βασική Δράση  ΚΑ1. Ειδικότερα,  οι χώρες έχουν ομαδοποιηθεί βάσει του κόστους ζωής. Τα ποσά για ατομική υποστήριξη για κάθε ομάδα χωρών έχουν επίσης προσαρμοστεί. Το επίπεδο της ατομικής υποστήριξης για την Βασική Δράση ΚΑ2 ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία, όπως ορίζεται για την Βασική Δράση ΚΑ1. Οι ποσοστιαίες κλίμακες για δραστηριότητες μακροχρόνιας κινητικότητας (από 15 έως 60 ημέρες και από 61 ημέρες έως 12 μήνες) παραμένουν αμετάβλητες.
-Όσον αφορά στην κινητικότητα των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος, προτάθηκε αύξηση (κατά μέσο όρο 13,5% -15%) του επιπέδου ατομικής υποστήριξης. Επειδή μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον αριθμό των κινητικοτήτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και προκειμένου να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι, τα ποσά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 10% που αντιστοιχούν στην ελάχιστη αύξηση του προϋπολογισμού για το 2018. Το επίπεδο της ατομικής υποστήριξης για την κινητικότητα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων (KA107) έχει επίσης αυξηθεί.

separator.png

Μεταξύ των κυριότερων αλλαγών που έγιναν το 2017 είναι οι εξής:

  • εισαγωγή της έννοιας των «ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στο εθνικό πλαίσιο» βάσει της στρατηγικής σχέσης ΒΔ2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο κάθε αρμόδιου εθνικού φορέα.
  • βελτίωση των κανόνων χρηματοδότησης ορισμένων αποκεντρωμένων δράσεων·
  • η δράση «Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» δεν καλύπτεται πλέον από αυτή τη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος, αλλά θα αποτελέσει αντικείμενο μιας ιδιαίτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που ανακοίνωσε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Όπως και το 2016, ο οδηγός του προγράμματος 2017 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση σχεδίων που στηρίζουν την κοινωνική ένταξη (κυρίως των προσφύγων και των μεταναστών), καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Συνημμένα επίσης μπορείτε να βρείτε:

  • τον Οδηγό για τους Αιτούντες 2016 (Αγγλική Version 1 07/01/2016) σύμφωνα με την πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Διορθωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (15/12/2015) έχει ενσωματωθεί στην Αγγλική version.
  • τον Οδηγό για τους Αιτούντες 2016 (Ελληνική Version 2 07/01/2016). Η μετάφραση πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα προς την αγγλική πρωτότυπη έκδοση, στην οποία είναι σκόπιμο να ανατρέχετε. Σε περίπτωση διαφορών ή αποκλίσεων υπερισχύει η αγγλική πρωτότυπη έκδοση.

 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss