ESPA

Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας

 

Ποιοι είναι οι στόχοι των συμπράξεων συνεργασίας μικρής κλίμακας;

 

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας θα επιτρέπουν στους οργανισμούς να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές, να αντιμετωπίσουν ιδέες και μεθόδους σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα. Επιλεγμένα σχέδια μπορούν επίσης να παράγουν απτά προϊόντα και αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, αν και με τρόπο που να είναι ανάλογος του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας περιλαμβάνουν διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δημόσιων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αθλητικές οργανώσεις, οργανώσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας θα στοχεύουν ειδικότερα στη διασφάλιση της συνέχειας των προπαρασκευαστικών ενεργειών του 2013 και αποτελούν, ειδικότερα, σχέδια που στοχεύουν στην:

 • Ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.
 • Προώθηση των ευρωπαϊκών παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών.
 • Υποστήριξη της κινητικότητας εθελοντών, προπονητών, διοικητικών στελεχών και προσωπικού των αθλητικών οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Προστασία των αθλητών, ειδικότερα των νεότερων, από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια με τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης και ανταγωνισμού.
 • Προώθηση της εκπαίδευσης εντός και μέσω του αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας θα πρέπει να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη διακρατικών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού. Η ΕΕ µπορεί µε τον τρόπο αυτό να παράσχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δράση της ΕΕ. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας θα πρέπει επίσης να προωθούν τη συνέργεια με, και μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών πολιτικών για την προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα τοπικό ή περιφερειακό αθλητικό σύλλογο.

- - -

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο των Συμπράξεων Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας;

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά στις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων, υπό τον όρο ότι η πρόταση αποδεικνύει την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων Jean Monnet μπορεί να πραγματοποιηθεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως: 

 • δικτύωση μεταξύ ενδιαφερομένων.
 • ανάπτυξη, προσδιορισμός, προώθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
 • προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων.
 • συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.

- - -

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί;

 

Κάθε οργανισμός ή δημόσιος φορέας, με τις συνδεδεμένες οντότητές του (εάν υπάρχουν), που δραστηριοποιείται στον τομέα του αθλητισμού, εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή σε κάθε χώρα εταίρο (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του Οδηγού).

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι: 

 • δημόσιος φορέας αρμόδιος για τον αθλητισμό σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
 • εθνική ολυμπιακή επιτροπή ή εθνική αθλητική ομοσπονδία.
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
 • εθνικός αθλητικός σύνδεσμος.
 • αθλητικός όμιλος.
 • οργάνωση ή σωματείο εκπροσώπησης αθλητών.
 • οργάνωση ή ενώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματίες και εθελοντές στον αθλητισμό (όπως προπονητές, αθλητικοί μάνατζερ κ.λπ.).
 • οργάνωση που εκπροσωπεί την κίνηση «αθλητισμός για όλους».
 • οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της σωματικής άσκησης.
 • οργάνωση που εκπροσωπεί τον κλάδο της ενεργητικής αναψυχής.

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας είναι διακρατικές και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου έχει ανώτατο όριο κάλυψης (και ισοδυναμεί με 5 εταίρους). Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

 

- - -

Ποια είναι η χρονική διάρκεια του σχεδίου;

 

Από 12 ως 24 μήνες. Η διάρκεια του σχεδίου (12, 18, 24, 30 ή 24 μήνες) πρέπει να επιλέγεται κατά το στάδιο της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και τον τύπο των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

 

- - -

Ποιά είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+.

 

- - -

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης θα πρέπει να αναζητηθούν στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss